Γενικά

 • Εξέταση Ασθενή
 • Χρωματοληψία
 • Χορήγηση Πιστοποιητικού Εξέτασης
 • Ενδοστοματικές Ακτινογραφίες
 • Στίλβωση και Φθορίωση
 • Αντιμετώπιση Εκτάκτου Περιστατικού (οξεία πολφίτιδα, περιστεφανίτιδα, ξηρό φατνίο, συρραφή τραύματος κλπ.)
 • Αφαίρεση στεφάνης
 • Επανασυγκόληση γέφυρας δοντιών
 • Συμβουλευτική οδοντικής φροντίδας

Περιοδοντολογία

 • Αποτρύγωση και στίλβωση δοντιών (καθαρισμός)
 • Στίλβωση (γυάλισμα) δοντιών με σοδοβολή
 • Οδηγίες στοματικής υγιεινής
 • Θεραπεία εντοπισμένης ουλίτιδας
 • Θεραπεία χρόνιας ουλίτιδας
 • Υποουλική απόξηση
 • Συντηρητική θεραπεία περιοδοντίτιδας
 • Ναρθηκοποίηση δοντιών

Χειρουργική Στόματος

 • Εξαγωγή δοντιού
 • Χειρουργική εξαγωγή δοντιού / ρίζας με κρημνό και συρραφή
 • Αντιμετώπιση ξηρού επώδυνου φατνίου
 • Αφαίρεση καλύπτρας
 • Αφαίρεση κύστεων των γνάθων
 • Αφαίρεση Επουλίδας
 • Εκτομή χαλινού
 • Διάνοιξη αποστήματος ενδοστοματικά / εξωστοματικά

Εμφυτεύματα

 • Τοποθέτηση προσωρινής αποκατάστασης κατά την περίοδο ενσωμάτωσης εμφυτεύματος
 • Τοποθέτηση προσθετικής εργασίας
 • Τακτικός επανέλεγχος

Ενδοδοντία

 • Πολφοτομή
 • Ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) μονόριζου δοντιού
 • Ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) πολύριζου δοντιού
 • Άμεση και έμμεση κάλυψη πολφού

Αισθητική Οδοντιατρική

 • Λεύκανση ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών
 • Λεύκανση δοντιών με ζωντανό πολφό
 • Όψεις πορσελάνης
 • Στεφάνες πορσελάνης
 • Στεφάνες ζιρκονίου
 • Όψεις από σύνθετη ρητίνη (bonding)
 • Οδοντικό strass

Παιδοδοντία

 • Κάλυψη οπών και σχισμών (τοποθέτηση sealants)
 • Εμφράξεις νεογιλών από αμάλγαμα
 • Φθορίωση νεογιλών
 • Πολφοτομή
 • Εξαγωγή νεογιλών
 • Επανεμφύτευση και ακινητοποίηση νεογιλού
 • Οδοντική Χειρουργική
 • Εμφράξεις σύνθετων ρητινών (απλές και σύνθετες)
 • Εμφράξεις υαλοϊονομερούς
 • Ανασύσταση δοντιών με ενδορριζικό άξονα και αμάλγαμα ή σύνθετη ρητίνη
 • Ένθετες ή επένθετες εμφράξεις από πορσελάνη

Κινητή Προσθετική

 • Ολική οδοντοστοιχία άνω / κάτω γνάθου
 • Μερική οδοντοστοιχία άνω / κάτω γνάθου
 • Επιδιόρθωση οδοντοστοιχίας
 • Προσθετική για δόντι σε οδοντοστοιχία
 • Επανεφαρμογή οδοντοστοιχίας (αναγόμωση)
 • Μερική οδοντοστοιχία από ακριλικό
 • Χυτό άγκιστρο

Ακίνητη προσθετική

 • Στεφάνη ή γέφυρα ολικής κάλυψης εξ ολοκλήρου χυτή ή χυτή με όψη ακρυλική
 • Στεφάνη ή γέφυρα εξ ολοκλήρου χυτή με όψη από φωτοπολυμεριζόμενο υλικό
 • Στεφάνη ή γέφυρα μεταλλοκεραμική
 • Στεφάνη ή γέφυρα με κράμα πολύτιμων μετάλλων (χρυσός, χρυσοπλατίνα)
 • Στεφάνη ή γέφυρα εξ ολοκλήρου χυτή με όψη πορσελάνης
 • Ανασύσταση μύλης με χυτό άξονα
 • Στεφάνη ή γέφυρα εξ ολοκλήρου πορσελάνης
 • Στεφάνη τηλεσκοπική
 • Στεφάνη ή γέφυρα Ζιρκονίας